Menci

眉眼如初,岁月如故

在那无法确定的未来
只愿真心如现在一般清澈


「HAOI2007」覆盖问题 - 二分答案 + 枚举

用三个 L×L L \times L 的正方形覆盖一些点,使最大正方形的边长最小。

链接

BZOJ 1052

题解

二分答案,考虑如何检验。

首先,求出一个能覆盖所有点的最小矩形。

考虑到第一个正方形一定放在一个角上(第一个正方形不放在角上一定不会比放在角上更优),枚举四个角,将覆盖到的点做标记后再求出能覆盖剩下所有点的最小矩形,再枚举这个矩形的四个角,放置第二个正方形,之后只需要判定剩余的点是否可以被一个正方形围住即可。

时间复杂度 O(4×4×nlogn) O(4 \times 4 \times n \log n)

代码

#include <cstdio>
#include <climits>
#include <algorithm>

const int MAXN = 20000;

struct Point {
  int x, y;
  bool covered[2];
} a[MAXN + 1];

struct Rectangle {
  int x1, y1, x2, y2;
};

int n;

inline Rectangle getBound() {
  Rectangle rect;
  rect.x1 = rect.y1 = INT_MAX, rect.x2 = rect.y2 = INT_MIN;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (a[i].covered[0] || a[i].covered[1]) continue;
    rect.x1 = std::min(rect.x1, a[i].x);
    rect.y1 = std::min(rect.y1, a[i].y);
    rect.x2 = std::max(rect.x2, a[i].x);
    rect.y2 = std::max(rect.y2, a[i].y);
  }
  return rect;
}

inline void cover(int x, int y, int len, int index, bool flag) {
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (a[i].x >= x && a[i].x <= x + len && a[i].y >= y && a[i].y <= y + len) {
      a[i].covered[index] = flag;
    }
  }
}

inline void cover(Rectangle rect, int limit, int corner, int index, bool flag) {
  if (corner == 1) cover(rect.x1, rect.y1, limit, index, flag);
  else if (corner == 2) cover(rect.x2 - limit, rect.y1, limit, index, flag);
  else if (corner == 3) cover(rect.x2 - limit, rect.y2 - limit, limit, index, flag);
  else cover(rect.x1, rect.y2 - limit, limit, index, flag);
}

inline bool check(int limit) {
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    a[i].covered[0] = a[i].covered[1] = false;
  }

  Rectangle rect1 = getBound();
  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    cover(rect1, limit, i, 0, true);

    Rectangle rect2 = getBound();
    for (int j = 1; j <= 4; j++) {
      cover(rect2, limit, j, 1, true);

      Rectangle rect3 = getBound();
      if (std::max(rect3.x2 - rect3.x1, rect3.y2 - rect3.y1) <= limit) return true;

      cover(rect2, limit, j, 1, false);
    }

    cover(rect1, limit, i, 0, false);
  }

  return false;
}

int main() {
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    scanf("%d %d", &a[i].x, &a[i].y);
  }

  Rectangle rect = getBound();

  int l = 0, r = std::max(rect.x2 - rect.x1, rect.y2 - rect.y1);
  while (l < r) {
    int mid = l + (r - l) / 2;
    if (check(mid)) r = mid;
    else l = mid + 1;
  }

  printf("%d\n", l);

  return 0;
}
最近的文章

「HAOI2007」反素数 - 搜索

对于任何正整数 x x ,其约数的个数记作 g(x) g(x) ,例如 g(1)=1 g(1) = 1 g(6)=4 g(6) = 4 。如果某个正整数 x x 对于任何 i(0,x) i \in (0, x) 都满足 g(x)>g(i) g(x) > g(i) ,则称 x x 为反质数。

给定一个数 N N ,求最大的不超过 N N 的反质数。

于  BZOJ, HAOI, 搜索, 数学 继续阅读
更早的文章

「HAOI2006」数字序列 - DP

现在我们有一个长度为 n n 的整数序列 {ai} \{ a_i \} 。我们希望把它变成一个单调严格上升的序列。但是不希望改变过多的数,也不希望改变的幅度太大。

于  BZOJ, DP, HAOI 继续阅读
comments powered by Disqus